A kamaszkor hihetetlenü l e rze keny e s jellemforma lo ido szak. Ez az az ido szak, amikor is a fiatalok ü j dolgokat tapasztalnak, kritiküssa va lnak a ko rü lo ttü k le vo vila ggal szemben, eza ltal meghata rozza k o nmagükat, o nmagük helye t ebben a vila gban. E rzelmileg is nagyon „sü rü ” ido szak ez. Ez az, amikor elo szo r kerü lnek szembe a „felno tt vila ggal”, az o sszes szaba llyal, kültüra lis norma kkal, a ta rsadalom rejtett elva ra saival; e s az e letkorükbo l fakado an ezekre a nyoma sokra e s stresszre rendkí vü l heves e rzelmekkel reaga lnak. Egy ilyen esetben egyre szt terme szetes, hogy nagyon nehe z megnyí lniük e s az e rze seikro l besze lniü k, ügyanakkor fa jdalmas is lehet sza mükra, ha magükba za rja k e rze seiket. Eze rt is fontos mege rtenü nk ezt a jelense get a maga komplexita sa ban, hogyan is fejezzü k ki, mi, felno ttek az e rze seinket? Mit tanültünk mi, a szü leinkto l, nagyszü leinkto l, a ko rü lo ttü nk le vo ta rsadalomto l. Milyen, a kültü ra to l, nemto l, korto l fü ggo kültüra lis norma k vannak jelen e letü nkben, melyek hatnak ra nk?

Ebben a fejezetben az érzelmekkel és érzésekkel foglalkozunk, mert ha jobban megértjük, hogyan befolyásolja a társadalom az emberi érzéseket, kevésbé leszünk kiszolgáltatva majd a fullasztó elvárások tengerében, több erőnk lesz ahhoz, hogy szabadon kifejezhessük magunkat.

HOGYAN?

Az a ltalünk megtapasztalt adott e rze s, vagy e rzelem mindig a ko rü lo ttü nk le vo vila gro l ad ke pet, ami elengedhetetlen a mü ko de sü nk szempontja bo l, í gy definia ljük e rze seinket, e rzelmeinket, de ahelyett, hogy püszta n „jo nak” vagy „rossznak” titüla lna nk ezeket, inka bb tekintsü nk ra jük semleges jelze ske nt. E rze seink tü le le sü nk eszko zei e s az e letben valo boldogüla sünkban is külcsszerepet ja tszanak. Hata ssal vannak a figyelmü nkre, e s le nyegesen meghata rozza k a cselekedeteinket. Ebbo l is la thatjük, hogy a jo lle tü nk elengedhetetlen kelle kei.

Ebben a felno ttek, kiva ltke pp az oktato k, tana rok e s szü lo k szerepe megke rdo jelezhetetlen. Nem csak hogy minta ül kell, hogy szolga ljanak, hanem ko zvetí to ke nt is fünkciona lnak; igenis lehetse ges az egyma sto l e s együ tt tanüla s, e letkorra, nemre vagy kültüra lis ha tte rre valo tekintet ne lkü l, az aktí v jelenle t e s figyelem fejleszte se í te letmentesen, illetve az, hogy megtanüljünk a testü nk jelze seire figyelni, hogyan reaga lünk bizonyos helyzetekben, hogyan fejezzü k ki a fa jdalmat, dü ho t, szeretetet vagy o ro mo t. Meg tüdünk nevezni vajon minden e rzelmet? Tüdjük esetleg csoportosí tani is o ket?

Ezek a ke szse gek mind hozza ja rülnak ahhoz, hogy a fiatalok ke pesek legyenek jo l reaga lni saja t e s ma sok e rzelmeire, to bb mege rte st e s figyelmet tanü sí tva, kevesebbet í te lkezve ja rülnak hozza egy olyan vila g kialakí ta sa hoz, amelyben a testi-lelki jo lle t, annak ege szse ges kifejeze se priorita st e lvez.